مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: ذبیح اله بهرامی

  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی برق

  سوابق شغلی:
  1- مدیر اداره فنی-مهندسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- رئیس شبکه توزیع نیرو شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3- مدیر برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  4- کارشناس برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان