مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ذبیح اله بهرامی

تحصیلات:
لیسانس مهندسی برق

سوابق شغلی:
1- مدیر اداره فنی-مهندسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- رئیس شبکه توزیع نیرو شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- مدیر برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
4- کارشناس برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان