شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان در نظر دارد عملیات خرید، توزیع و سرو غذا در این شرکت را از طریق مناقصه به پیمانکاران و شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید.


جهت دریافت فایل روزنامه های اطلاعات ( سراسری ) و جهان اخبار ( استانی خوزستان ) مربوط به آگهی بر روی تصاویر مربوطه کلیک فرمایید.