آگهی مزایده فروش ضایعات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی

                                                                                                    روزنامه اطلاعات 24 بهمن 1400