گروه ادوات             
                                                                        گروه خودروهای سبک    
 

 
                                                           گروه لوازم یدکی پمپ   

                                                                        
 
                                                                            گروه لوازم یدکی متفرقه

                                                                        
 
                                                       گروه ماشین آلات راهسازی                                                        گروه ماشین آلات سنگین 
 

                                                       گروه ماشین آلات کشاورزی
 

                                           
                                                                                     گروه متفرقه کارگاهی