مدیر مهندسی زراعی
نام و نام خانوادگی: بهنام شجاعی
مدیر مهندسی زراعی 

تحصیلات:
لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت ) 


سوابق شغلی:

1- رئیس نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس کشاورزی 
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان