مدیر مهندسی زراعی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: بهنام شجاعی

  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت ) 

  سوابق شغلی:
  1- رئیس نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- کارشناس کشاورزی 
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان