مدیر تجهیزات مکانیکی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی :

  تحصیلات:
 

  سوابق شغلی:
  1-
  2-
  3-