مدیر تجهیزات مکانیکی
مشخصات فردی:
حمید زندی

تحصیلات:
لیسانس مهندسی ماشین آلات کشاورزی 

سوابق شغلی:
1- رئیس نگهداری و تعمیر ماشین آلات تخصصی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- رئیس اداره آب و خاک و هواشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس ماشین آلات کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان