مدیر تجهیزات مکانیکی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی : حمید زندی

  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی ماشین آلات کشاورزی 

  سوابق شغلی:
  1- رئیس نگهداری و تعمیر ماشین آلات تخصصی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- رئیس اداره آب و خاک و هواشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3- کارشناس ماشین آلات کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان