مدیر مطالعات کاربردی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: افشین آریز 
                   
تحصیلات:

فوق لیسانس خاکشناسی 

سوابق شغلی:
1- رئیس اداره آب و خاک و هواشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

1- کارشناس خاکشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان