مدیر مطالعات کاربردی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: افشین آریز 
                   
  تحصیلات:

  فوق لیسانس خاکشناسی 

  سوابق شغلی:
  1- رئیس اداره آب و خاک و هواشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

  2- کارشناس خاکشناسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان