مدیر تولید یکم کشاورزی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید احمد عسکری

تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت )

سوابق شغلی:
1- مدیر تولید دوم کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

2- رئیس تولید کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس ناظر کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

4- تکنسین مزارع N2 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان