مدیر تولید یکم کشاورزی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: سید احمد عسکری

  تحصیلات:
  فوق لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت )

  سوابق شغلی:
  1-مدیر تولید دوم کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

  2- رئیس تولید کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3-کارشناس ناظر کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  4- تکنسین مزارع N2 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان