مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی کشاورزی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: شهرام جعفری

تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی 

سوابق شغلی:
1- رئیس اداره حفظ نباتات مدیریت تولید یکم کشاورزی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس دایره دفع آفات و مبارزه با علفهای هرز کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس گیاهپزشکی 
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان