مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی کشاورزی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: شهرام جعفری

  تحصیلات:
  فوق لیسانس مهندسی کشاورزی 

  سوابق شغلی:
  1- رئیس اداره حفظ نباتات مدیریت تولید یکم کشاورزی کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- کارشناس دایره دفع آفات و مبارزه با علفهای هرز کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

  3- کارشناس گیاهپزشکی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان