مدیر ابزار دقیق
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: عباسعلی باقری وانانی
                             
  تحصیلات:

  لیسانس مهندسی الکترونیک

  سوابق شغلی:
  1-  سرپرست مدیریت ابزار دقیقی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- رئیس کارگاه ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3- کارشناس ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  4- رئیس گروه ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان