مدیر برق و ابزار دقیق
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عباسعلی باقری وانانی
                             
تحصیلات:

لیسانس مهندسی الکترونیک

سوابق شغلی:
1- سرپرست مدیریت ابزار دقیقی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- رئیس کارگاه ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
4- رئیس گروه ابزار دقیق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان