مدیر انرژی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: ابراهیم موسوی پور


  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات )

  سوابق شغلی:
  1- مدیر انرژی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  2- رئیس اداره کوره بخار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی

  3- کارشناس تعمیرات مکانیک شرکت نفت فلات قاره
  4- رئیس گروه انرژی معاونت بهره برداری صنعت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  5- کارشناس انرژی معاونت بهره برداری صنعت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  6- سرپرست شیفت اداره کوره بخار کشت و صنعت امیرکبیر
  7- سرپرست شیفت اداره کوره بخار کشت و صنعت دعبل خزاعی
  8- کارشناس مکانیک شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی