مدیر انرژی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: ابراهیم موسوی پور


  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات )

  سوابق شغلی:
  1- رئیس اداره کوره بخار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2-  رئیس گروه انرژی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

  3- رئیس گروه انرژی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی 
  4- رئیس گروه انرژی معاونت بهره برداری صنعت 
  5- کارشناس مکانیک معاونت بهره برداری صنعت
  6- سرپرست کوره بخار کارخانه شکر معاونت بهره برداری صنعت