مدیر انرژی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ابراهیم موسوی پور


تحصیلات:
لیسانس مهندسی مکانیک ( طراحی جامدات )

سوابق شغلی:
1- رئیس اداره کوره بخار شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- رئیس گروه انرژی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

3- رئیس گروه انرژی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی 
4- رئیس گروه انرژی معاونت بهره برداری صنعت 

5- کارشناس مکانیک معاونت بهره برداری صنعت
6- سرپرست کوره بخار کارخانه شکر معاونت بهره برداری صنعت