مدیر فنی و مهندسی
مشخصات فردی: 
نام و نام خانوادگی: ذبیح اله بهرامی 

تحصیلات:
لیسانس مهندسی برق

سوابق شغلی:
1- رئیس اداره نظارت فنی-مهندسی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- رئیس شبکه توزیع نیرو شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- مدیر برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

4- کارشناس برق شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان