مدیر فنی و مکانیک
مشخصات فردی: 
نام و نام خانوادگی: علی صمیمی

تحصیلات:


سوابق شغلی: