مدیر فنی و مکانیک
  مشخصات فردی: 
  نام و نام خانوادگی: علی صمیمی

  تحصیلات:


  سوابق شغلی: