مدیر کنترل کیفیت
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: ساسان احمدی

  تحصیلات:
  فوق لیسانس شیمی تجزیه 

  سوابق شغلی:
  1- سرپرست اداره کنترل کیفیت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- کارشناس پروسس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان