مدیر کنترل کیفیت
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: ساسان احمدی

تحصیلات:
فوق لیسانس شیمی تجزیه 

سوابق شغلی:
1- سرپرست اداره کنترل کیفیت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس پروسس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان