مدیر HSEE
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: احمد محمدی

تحصیلات:
فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

سوابق شغلی:
1- مشاور معاونت کشاورزی در امور ماشین آلات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- مشاور مدیرعامل در امور ماشین آلات کشاورزی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس مسئول بررسی ساخت داخل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

4- کارشناس مسئول بررسی ساخت داخل معاونت بهره برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
5- کارشناس مسئول بررسی ساخت داخل شرکت کشت و صنعت هفت تپه
6- مدیر تجهیزات مکانیکی معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
7- سرپرست مدیر تجهیزات مکانیکی معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی