مدیر HSEE
  مشخصات فردی:                    
  نام و نام خانوادگی: تیمور برون

  تحصیلات:
  لیسانس گیاهپزشکی

  سوابق شغلی:
  1- رئیس اداره حفظ نباتات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  2- سرپرست مدیریت برداشت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  3- کارشناس مسئول دفع آفات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی