مدیر پشتیبانی و امور شهری
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: محمدرضا راهداری زاده


  تحصیلات:
  لیسانس مدیریت صنعتی 
 
  سوابق شغلی:
 1- رئیس خدمات فنی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
 2- مسئول کارگاه جوشکاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان