مدیر پشتیبانی و امور شهری
نام و نام خانوادگی: محمدرضا راهداری زاده                 
مدیر پشتیبانی و امور شهری

تحصیلات:
لیسانس مدیریت صنعتی 
 
سوابق شغلی:
1- رئیس خدمات فنی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- مسئول کارگاه جوشکاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان