مدیر طرح و برنامه
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: حمید صفاپور

تحصیلات:
لیسانس حسابداری 

سوابق شغلی:
1- مدیر مالی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس مسئول بخش تمرکز حسابها و پرداختهای جاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان