مدیر طرح و برنامه
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: حمید صفاپور

  تحصیلات:
  لیسانس حسابداری 

  سوابق شغلی:
  1- مدیر مالی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2-کارشناس مسئول بخش تمرکز حسابها و پرداختهای جاری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان