مدیر بازرگانی
  مشخصات فردی:             
  نام و نام خانوادگی: علیرضا دلفی

  تحصیلات:
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی


  عناوین شغلی:
 1- دبیر و عضو کمیسیون معاملات کشت و صنعت حکیم فارابی

 2- مدیر طرح و برنامه کشت و صنعت سلمان فارسی
 3- رییس اداره آموزش و منابع انسانی کشت و صنعت سلمان فارسی