مدیر بازرگانی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: مانو شهنیان

تحصیلات:
لیسانس حسابداری 

عناوین شغلی:
1- رئیس اداره خرید شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

2- حسابدار امور مالی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارمند حسابداری شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان