مدیر بازرگانی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: علیرضا دلفی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی


عناوین شغلی:
1- دبیر و عضو کمیسیون معاملات کشت و صنعت حکیم فارابی

2- مدیر طرح و برنامه کشت و صنعت سلمان فارسی
3- رییس اداره آموزش و منابع انسانی کشت و صنعت سلمان فارسی