مدیر منابع انسانی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین سعادتی

تحصیلات:
لیسانس علوم اقتصادی 

سوابق شغلی:

1- رئیس امور کارکنان شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس کارگزینی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان