سرپرست منابع انسانی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: محمود کردونی
  تحصیلات: سوابق شغلی:
 1-
 2-