مدیر منابع انسانی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: عبدالحسین سعادتی

  تحصیلات:
  لیسانس علوم اقتصادی 

 سوابق شغلی:
 1- رئیس امور کارکنان شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
 2-کارشناس کارگزینی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان