مدیریت مالی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سید هجیر طاعتی پور                                          

پست الکترونیکی سازمانی: h.taatipour@hakimfarabi.co
پست الکترونیکی شخصی :       h.taatipour@yahoo.com


تحصیلات:
1- دکترای مدیریت کسب و کار حرفه ای
2-کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
3- کارشناسی حسابداری

 
سوابق شغلی:

1- مدیر امورمالی
2- مدیر طرح و برنامه
3- مدیر تحقیق و توسعه (R&D)
4- رئیس اداره توسعه سیستم و بهبود روشها
5- رئیس کمیته رسیدگی و تعیین خسارات وارده به اموال شرکت
6- رئیس صندوق قرض الحسنه کارکنان
7- نماینده مدیرعامل در اداره انبارها
8- نماینده مدیرعامل و رئیس کمیته بحران
9- نماینده مدیرعامل در سیستم مدیریت یکپارچه IMS
10- سرپرست اتاق فکر
11- عضو کمیسون معاملات شرکت
12- عضو و دبیر ستاد راهبردی فعالیتهای غیرنیشکری
13- عضو کمیته انرژی
14- عضو کمیته فاوا
15- کارشناس مالی