مدیریت مالی
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: سید هجیر طاعتی پور                                          

  پست الکترونیکی سازمانی: h.taatipour@hakimfarabi.co
  پست الکترونیکی شخصی :       h.taatipour@yahoo.com

  تحصیلات:

  1- دکترای مدیریت کسب و کار حرفه ای
  2- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  3- کارشناسی حسابداری

 
  سوابق شغلی:

  1- مدیر امورمالی
  2- مدیر طرح و برنامه
  3- مدیر تحقیق و توسعه (R&D)
  4- رئیس اداره توسعه سیستم و بهبود روشها
  5- رئیس کمیته رسیدگی و تعیین خسارات وارده به اموال شرکت
  6- رئیس صندوق قرض الحسنه کارکنان
  7- نماینده مدیرعامل در اداره انبارها
  8- نماینده مدیرعامل و رئیس کمیته بحران
  9- نماینده مدیرعامل در سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 10- سرپرست اتاق فکر
 11- عضو کمیسون معاملات شرکت
 12-عضو و دبیر ستاد راهبردی فعالیتهای غیرنیشکری
 13- عضو کمیته انرژی
 14- عضو کمیته فاوا
 15- کارشناس مالی