مدیریت حراست
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: هرمز سهیلی

 
  تحصیلات:
  فوق لیسانس روانشناسی عمومی 

  سوابق شغلی:
  1- رئیس اداره حفاظت نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- کارشناس حفاظت نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان