مدیریت حراست
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: هرمز سهیلی

 
تحصیلات:
فوق لیسانس روانشناسی عمومی 

سوابق شغلی:

1- رئیس اداره حفاظت نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- کارشناس حفاظت نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان