فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی (Proposal)

جهت ارائه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی، متقاضیان اقدام به تکمیل فرم پیوست شده زیر و ارسال آن به واحد تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان نمایند.
فایل ضمیمه: دانلود فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی در قالب PDF
 
فایل ضمیمه: دانلود فرم پیشنهاد پروژه تحقیقاتی در قالب WORD