مدیر تحقیق و توسعه : سید هجیر طاعتی پور
ایمیل : h.taatipour@hakimfarabi.co
تلفن 06133135025 نمابر 06133135026

 

رئیس تحقیق و توسعه صنعت : ذبیح اله بهرامی
ایمیل : maptec@ymail.com
تلفن 06133135207 نمابر 06133135207

 

رئیس تحقیق و توسعه کشاورزی : افشین آریز
ایمیل : a.ariz@hakimfarabi.co
تلفن 06133135300 نمابر 06133135301

 

کارشناس مهندسی فرایند شکر : ساسان احمدی
ایمیل : Sa.Ahmadi58@yahoo.com
تلفن 06133135216 نمابر 06133135216

 

کارشناس طراحی و ساخت: مسعود سروش مهر
ایمیل : m.soroushmehr@yahoo.com
تلفن 06133135209 نمابر 06133135209

 

کارشناس بهره وری انرژی: سید ابراهیم موسوی پور
ایمیل : :    moosavipoor@gmail.com
تلفن 06133135206 نمابر 06133135206

 

کارشناس مهندسی فرآیند کشاورزی : سید احمد عسکری
ایمیل : sa.askari@yahoo.com
تلفن 06133135120 نمابر 06133135121

 

کارشناس طراحی و ساخت تجهیزات کشاورزی: حمید زندی
ایمیل : hamidzandi5358@yahoo.com
تلفن 06133135175 نمابر 06133135176