سید هجیر طاعتی پور

نام و نام خانوادگی : سید هجیر طاعتی پور
پست سازمانی : مدیر طرح و برنامه
ایمیل : h.taatipour@hakimfarabi.co

حمید صفاپور

نام و نام خانوادگی : حمید صفاپور
پست سازمانی : مدیر امور مالی
ایمیل :

علیرضا شیربچه

  نام و نام خانوادگی : علیرضا شیربچه
پست سازمانی : مدیر پشتیبانی و امور شهری
ایمیل :

عبدالحسین سعادتی

  نام و نام خانوادگی : عبدالحسین سعادتی
پست سازمانی : مدیر منابع انسانی
ایمیل :

مانو شهنیان

نام و نام خانوادگی : مانو شهنیان
پست سازمانی : مدیر بازرگانی
ایمیل :