مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: حمد غزی اصل

  تحصیلات:
  فوق لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت )

  سوابق شغلی:
  1- سرپرست اداره چهارم کشاورزی ، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- سرپرست 1500هکتاری اول، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3-کارشناس دایره غیرنیشکری، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان