آغاز عملیات برداشت نیشکر سال 1399
آغاز عملیات برداشت نیشکر سال 1398کارخانه شکر حکیم فارابی

کارخانه شکر دارویی