برپایی آیین جشن شکرانه برداشت نیشکر در شرکت حکیم فارابی( 28 مهر 1400)
افتتاح مجموعه ورزشی چندمنظوره ( 3 اسفندماه 1399 )


برداشت نیشکر ( 5 آذر ماه 1399 )


افتتاحیه شکرستان فارابی ( واحد تولید شکرهای ویژه ) 3 آذر 1399آغاز عملیات برداشت نیشکر سال 1399آغاز عملیات برداشت نیشکر سال 1398کارخانه شکر حکیم فارابی

کارخانه شکر دارویی