مدیر تولید دوم
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: حمد غزی اصل

تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی ( زراعت )

سوابق شغلی:
1- سرپرست اداره چهارم کشاورزی ، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- سرپرست 1500هکتاری اول، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- کارشناس دایره غیرنیشکری، شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان