هرمز سهیلی

  هرمز سهیلی
نام و نام خانوادگی : هرمز سهیلی
پست سازمانی : مدیر حراست
ایمیل :

پرویزاسکندری

  پرویز اسکندری
نام و نام خانوادگی : پرویز اسکندری
پست سازمانی : مدیر روابط عمومی
ایمیل :