سپاس خداوند یکتا را که فرصت خدمت عطا نموده و توفیقی گردید تا با بهره برداری از پل ارتباطی ایجاد شده امکان تعامل با مشتریان و ذینفعان سازمان را داشته باشیم.

امیدواریم که این لیاقت و قابلیت را داشته باشیم تا با استقبال از پیشنهادات و انتقادات مشتریان در همه مراحل همپا و شریک لحظات خوش شما عزیزان بوده چرا که طبق قانون بازاریابی همواره حق با مشتری بوده و شنیدن صدای مشتری انتظار و افتخار ماست، همانگونه که امام جعفر صادق (ع)، صادق ترین انسانها می فرماید : بهترین برادران و دوستان من آن کسانی هستند که عیبهای مرا به من هدیه می نمایند. از این رو آمادگی خود و مدیران شرکت را برای پذیرش انتقادات سازنده و پیشنهادات ارزنده تان اعلام و براین اصل پای می فشاریم که در حرکت به سمت تولید ناب با کیفیت برتر از آنها استفاده نمائیم.

این مجموعه با بهره‌گيري از توان و تجربۀ متخصصان به همراه باور و اعتقاد مديريتي و با تكيه بر دانش ‌روز، با هدف تامین بخشی از مواد غذایی موردنیاز کشور، گام در اين مسير نهاده است و تاكنون به رغم وجود فراز و فرودهاي پيش‌روي، با فعاليتي روزافزون و تلاش در اين عرصه توانسته ایم در اين مسير ثابت قدم بوده و حركت پيش‌رونده‌ و رو به رشدي را داشته و یکی از بهترین ها باشیم.

متواضعانه و فروتنانه آماده دریافت نظرات سازنده شما بوده و خود را نماینده مشتریان این شرکت می دانم.