دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی گرایش خاکشناسی میباشد.

فعالیت کاری خود را در فروردین ماه 1357 در شرکت ایران کالیفرنیا شروع و تا سال 1361 با سمت مدیر تولید مشغول بکار بود. بعد از آن به مدد انباشت تجربه و توانائیهای فردی از سال 1361 تا 1364 در کشت و صنعت ایران – شلکات (شهید رجایی) بعنوان مدیرعامل و از سال 1365 تا 1368 در کشت و صنعت ایران – کالیفرنیا (شهید بهشتی) بعنوان قائم مقام مدیرعامل و از 1368 تا 1370 در آن شرکت بعنوان مدیرعامل انجام وظیفه نمود.

با راه اندازی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به لطف تجارب ارزنده از سال 1371 بعنوان مدیرپروژه کشت و صنعت میرزا کوچک خان، از سال 1372 تا 1377 بعنوان مدیرپروژه کشت وصنعت دعبل خزائی، از 1377 تا 1380 بعنوان مدیر پروژه کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان، از 1380 تا 1382 بعنوان مدیر پروژه کشت و صنعت دهخدا، از سال 1382 تا 1384 بعنوان مدیرپروژه فعالیتهای زیربنایی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و از سال 1384 تاکنون بعنوان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان منصوب گردیده است.