بیوگرافی سرپرست مدیر عامل
  مشخصات فردی:
  نام و نام خانوادگی: جمال سعودی


  تحصیلات:
  کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

  سوابق شغلی:
 1- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت  حکیم فارابی
 2- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان
 3- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 4- مدیریت مطالعات کاربردی شرکت کشت و صنعت دهخدا
5-مشاور مدیر عامل کشت و صنعت نیشکرحکیم فارابی خوزستان

6 -مدیر طرح و برنامه کشت و صنعت نیشکرحکیم فارابی خوزستان
7-مدیر تولید یکم کشاورزی (و برداشت مزارع) کشت و صنعت نیشکرحکیم فارابی خوزستان
8- سرپرست اداره کشت و کار تولید یکم کشت و صنعت نیشکرحکیم فارابی خوزستان
9- کارشناس و سرپرست مزرعه آزمایشی فیلترهای سینتتیک کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی


سایر سوابق شغلی:
1 - عضویت هیئت مدیره کشت و صنعت های دهخدا و حکیم فارابی خوزستان 
2 - عضویت وریاست کمیسیون های معاملات کشت و صنعت های نیشکر میرزا کوچک خان ،دهخدا و فارابی
3 - عضویت در کمیته های محیط زیست کشت و صنعت های نیشکر میرزا کوچک خان ،دهخدا
4 - عضویت در کمیته تحقیق و توسعه کشت و صنعت نیشکر دهخدا
5 - طراحی روش برون سپاری نیشکر (پیمانکاران محصول گرا)و تهیه اسناد مناقصه شامل توافق نامه ها ، مشخصات فنی  - عمومی ، مشخصات  فنی – خصوصی و فهرست بها فعالیت های کشاورزی ونیز اولین پیمان سپاریهای کشت و آبیاری نیشکر در کشت و صنعت نیشکرحکیم  فارابی خوزستان