بیوگرافی مدیر عامل
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: تورج بهادری


تحصیلات:
لیسانس مهندسی کشاورزی 

سوابق شغلی:
1- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی
2-مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی
شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3-مدیریت برنامه ریزی، پشتیبانی و پیمان و رسیدگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
4-سرپرست مدیریت برنامه ریزی، پشتیبانی و پیمان و رسیدگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
5- سازمان شهرداری و پارک ها