بیوگرافی معاونت صنعت

  مشخصات فردی
  نام و نام خانوادگی: علیرضا دورباشی زاده

  تحصیلات:
  لیسانس شیمی

  سوابق شغلی:
  1- سرپرست معاونت صنعت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  2- سرپرست مدیریت تولید شکر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  3- رئیس اداره تولید شکرخام شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  4- سرپرست اداره تولید شکر خام شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
  5- کارشناس پروسس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان