بیوگرافی معاونت صنعت

مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: علیرضا دورباشی زاده

تحصیلات:
لیسانس شیمی

سوابق شغلی:
1- سرپرست معاونت صنعت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
2- سرپرست مدیریت تولید شکر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
3- رئیس اداره تولید شکرخام شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
4- سرپرست اداره تولید شکر خام شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
5- کارشناس پروسس شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان