بیوگرافی معاونت صنعت

  مشخصات فردی
  نام و نام خانوادگی: محمدزمان عطارنژادیان

  تحصیلات: لیسانس شیمی کاربردی
 


  سوابق شغلی:
  1- معاون صنعت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی
  2- مدیر تولید کارخانه شکر کشت و صنعت دعبل خزاعی
  3- مدیر کنترل کیفیت کشت و صنعت دعبل خزاعی
  4- رئیس اداره تولید شکر خام کشت و صنعت دعبل خزاعی
  5- سرپرست شیفت تولید شکرخام کشت و صنعت دعبل خزاعی
  6- سرپرست شیفت خط تولید کارخانه سیمان خوزستان