قابل توجه متقاضیان محترم همکاری:
 
خواهشمند است قبل از تکميل و ارسال فرم درخواست همکاری نکات ذيل را مطالعه فرمائيد :
1- تکميل و ارسال فرم درخواست صرفاً بمنظور تکميل بانک اطلاعاتی جويندگان کار بوده و هيچگونه تعهدی برای طرفين (شرکت و متقاضی) ايجاد نمی نمايد.
2- درصورت نياز شرکت به جذب نيروي انساني متناسب با رشته تحصيلي و تخصص افراد نسبت به فراخوان متقاضيان با استفاده از شماره تلفن همراه آنها ، ارسال پيامک و . . . اقدام خواهد شد ، لذا از مراجعه حضوري و تماس تلفني جداً خودداري فرمائيد.
3- با توجه به اينکه در صورت فراخوان برگزاري آزمون و مصاحبه مدارک متقاضيان کنترل مي گردد ، لذا در اين مرحله نيازي به ارسال تصاوير مدارک هويتي و تحصيلي نمي باشد.
4- چنانچه قبلاً فرم دستي تقاضاي همکاري با اين شرکت را تکميل و تحویل
 نموده ايد ، جهت بروز نمودن و دسترسي سريعتر به اطلاعات مي توانيد مجدداً نسبت به تکميل فرم درخواست همکاري از طريق همين پرتال اقدام نمائيد.
5- در صورت مغايرت اطلاعات ثبت شده با مدارک هويتي ،تحصيلي و . . . متقاضي ، جذب وي بطور کلي از دستور کار خارج خواهد شد.
6- چنانچه در گذشته سابقه همکاري مستقيم با اين شرکت را داشته ايد ضرورت دارد در ستون مربوطه مراتب را قيد نمائيد.
7- قبل از ارسال فرم يک بار ديگر اطلاعات ثبت شده را به دقت مطالعه نموده و پس از اطمينان از صحت آنها نسبت به ارسال اقدام نمائيد . شايان ذکر است اطلاعات ارسالي قابل ويرايش نمي باشند.
8- چنانچه در آينده هر گونه تغييري در اطلاعات پرسنلي شما حادث شود (از قبيل ارتقاء مدرک تحصيلي و . . . ) مي توانيد مجدداً نسبت به ارسال فرم اقدام نمائيد ، در اينصورت در ستون مربوطه گزينه "قبلاً فرم درخواست را ارسال نموده ام" را تاييد نموده و علت آنرا در رديف توضيحات مرقوم فرمائيد.  


شرایط عمومی استخدام:

-داشتن تابعيت ايران
-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم
-عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
-نداشتن سابقه محکوميت جزايی مؤثر
-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام کاري که استخدام ميشوند.
-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران
-التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران
-دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامی
-نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمانها
-احراز صلاحيتهاي عمومی به تأييد گزينش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه***ورود اطلاعات متقاضی***