بخش آزمایشگاه آب و خاک و گیاه

 • روش‌های سریع تعیین EC خاک (مقدار شوری خاک)
 • روش سریع اندازه‌گیری درصد رطوبت وزنی خاک
 • مطالعه اثر عناصر مختلف در کیفیت شربت
 • تعیین غلظت‌های بسیار پائین فسفر محلول (ppb)
 • ارتباط EC عمق‌های مختلف خاک قبل و بعد از خاکشویی
 • بررسي رابطه ميزان كلروفيل و در صد ازت واريته‌هاي مختلف نيشكر به وسيله دستگاه كلروفيل متر

بخش آب و خاک و هواشناسی

 • مقایسه آبشویی به روش هیدروفلوم با روش‌های معمولی
 • بررسی اثر ملاس در سطوح مختلف کود اوره بر روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر
 • ارتباط درصد رطوبت غلاف با درصد ازت برگ نیشکر
 • بررسی روند آبشویی مزارع نیشکر و تاثیر EC نهایی در عملکرد محصول
 • بررسی اثرات کاربردی کود زیستی بارور-2 در تامین فسفر مورد نیاز گیاه نیشکر در مقایسه با روش معمول
 • بررسی تغییرات روزانه هدایت الکتریکی خاک بین دو راند آبیاری

بخش زراعت و کنترل محصول

 • مطالعه بر روی استانداردهای جوانه زنی و مناطق خالی (gap) درمزاع کشت
 • مطالعه اثر سرمازدگی در مزارع نیشکر
 • اثر برجای گذاردن پوشال برروی عملکرد کیفی و کمی نیشکر
 • بررسی نتایج کشت زود هنگام نیشکر
 • بررسی پتانسیل جوانه زنی سه واریته تجاری
 • بررسی کشت سه ردیفه روی پشته وکف فارو و مقایسه آن با روش کشت معمول (کشت دو ردیفه)
 • بررسی کشت افقی قلمه و تاثیر آن بر میزان جوانه زنی، ساقه در هکتار و عملکرد نهایی
 • بررسی کمی و کیفی ارقام امید بخش ( واریته های IRC )
 • بررسی اثر عملیات متفاوت راتونینگ بر روی میزان رشد، درصد رطوبت و ازت، عملکرد نهایی و وضعیت علف هرز
 • بررسی اثر متفاوت سابسویلر توسط D6 و تراکتور 8160 در عملکرد نیشکر
 • بررسی اثر تیمارهای مختلف تهیه زمین و تأثیر آن در میزان علف‌های هرز و عملکرد نیشکر

بخش گیاهپزشکی و حفظ نباتات

 • پرورش زنبور پارازیت تلنموس جهت کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار نیشکر
 • بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار توسط زنبور تلنموس
 • مطالعه و بررسی روش‌های مبارزه با موش در مزارع نیشکر
 • مقایسه کارایی علفکش‌های دومنظوره ایماامتابنزن و اکسی فلوروفن در نیشکر
 • بررسي ميزان انسداد آوندي در واريته‌هاي مختلف در اثر بيماري كوتولگي راتون نيشكر
 • تأثیر کشت سه ردیفه در میزان آلودگی به آفت پنتودون
 • بررسي تأثیر استفاده از اصلاح کننده‌های آب (همپلاس و لونسل) بر کیفیت آب سمپاشی؛
 • بررسی تأثیر تنش سمپاشی بر روی عملکرد نهایی نیشکر
 • بررسی تأثیر رها سازی زنبور تلنموس در میزان پارازیتیسم تخم سزامیا در واریته‌های مختلف؛
 • تعیین میزان آلودگی به آفت سزامیا و بیماری چاقو بریدگی در واریته های تجاری