سید احمد عسکری


سید احمد عسکری
 
نام و نام خانوادگی : سید احمد عسکری
پست سازمانی : مدیر تولید 6000 هکتاری دوم
ایمیل : sa.askari@yahoo.com

افشین آریز

نام و نام خانوادگی : افشین آریز
پست سازمانی : مدیر مطالعات کاربردی
ایمیل : afshinariz@yahoo.com

مهندس شجاعی

محسن سراج نام و نام خانوادگی : مهندس شجاعی
پست سازمانی : مدیر مهندسی زراعی
ایمیل : mo_seraj2005@yahoo.com


 

حکیم ناصری 

عبدالرضا علیزاده نمدمال نام و نام خانوادگی : حکیم ناصری 
پست سازمانی : مدیر 6000 هکتاری اول
ایمیل : abdolrezaallizadeh@yahoo.com


 

حمید زندی

حمید زندی نام و نام خانوادگی : حمید زندی
پست سازمانی : مدیر تجهیزات مکانیکی
ایمیل : hamidzandi5358@yahoo.com

 

حمید آقا محمدی

نام و نام خانوادگی : حمید آقامحمدی
پست سازمانی : سرپرست مدیریت غیرنیشکری
ایمیل :