نام و نام خانوادگي : حميد رضا بهروان
پست سازمانی : معاونت مدیرعامل در امورکشاورزی

الف : سوابق تحصیلی

لیسانس خاکشناسی از دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

ایمیل : hbehravan_research@yahoo.com


ب : سوابق شغلی

حدود 20 سال سا بقه كار در سطوح تحقیقاتی و مدیریتی در شرکتهای كشت و صنعت كارون وتوسعه نيشكر(از سال 1371 تا كنون)

5 سال عضو شورای نویسنگان و هیئت تحریریه نشریه تخصصی نیشکر(1374-1379)

عضو شورای علمی موسسه تحقیقات نیشکر(از 7/7/1389 تاکنون)

عضو ستاد تدوین "برنامه راهبردی نیشکر" سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی- وزارت جهادکشاورزی(1386-1387)

عضو شوراي چاپ و نشر يافته هاي علمي شركت توسعه نيشكر(از 1391)


پ : سوابق علمی

1. ارائه بيش از 20 مقاله در نشريات تخصصي داخلي نيشكر

2. پذيرش و ارائه مقاله در كنگره سوم علوم خاك(كرج-1371)

3. پذيرش و ارائه مقاله درسمينار منابع بازيافت و تجديد شونده(اصفهان-1379)

4. ارائه و پذيرش يك مقاله تخصصي در كنگره جهاني نيشكر(استراليا-1380)تحت عنوان"Effect of harvesting and haulage equipment on soil bulk density"

5. پذيرش و ارائه مقاله درسمينار ساليانه قند كشور (اهواز-1382)

  • پذيرش و ارائه مقاله درسمينار ساليانه قند كشور(مشهد-1384)
  • پذيرش و ارائه مقاله درسمينار متخصصين و فن آوران نيشكر (اهواز-1384)
  • پذيرش دومقاله در كنگره دهم علوم خاك ايران(كرج-1386)
  • ترجمه و انتشار كتاب "فرهنگ توصيفي خاكشناسي و حاصلخيزي خاك"-1378- انتشارات آذرباد- تهران
  • ترجمه و انتشار کتاب فن آوری تولید نیشکر (1389 ) – اهواز - انتشارات کردگار
  • ترجمه و انتشار کتاب اثرات زيست محيطي كشت و فراوري نيشكر (1391)– اهواز - انتشارات کردگار
  • ترجمه و تليف عمليات مديريتي بهينه براي صنعت نيشكر (1392) – اهواز - انتشارات کردگار

ج - سوابق مرتبط با تدوین استاندارد و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1. شرکت در تدوین حدود60 استاندارد ملی(به عنوان عضو ، دبیر تدوین)

2. شرکت در تدوین حدود43 استاندارد ملی به عنوان دبیر تدوین

3. دارای پروانه کارشناس استاندارد در :

  • تدوین استانداردهای ملی
  • نظارت براجرای استاندارد با دامنه کاربرد خوراک و فراورده‌های کشاورزی
  • آموزش

4. ویراستار رسمی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در رشته خوراک و فراورده های کشاورزی

5. عضو کمیته فنی متناظر کیفیت آب ISIRI/TC147/SC6