بیوگرافی معاونت کشاورزی
  مشخصات فردی:                                                                                         
  نام و نام خانوادگی :  محمدرضا احمدنژاد

  تحصیلات:
  لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی

 

  عناوین شغلی: 

1- سرپرست معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)
2- مدیر مهندسی زراعی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)
3- رئیس اداره تسطیح و جاده سازی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)