بیوگرافی معاونت کشاورزی
  مشخصات فردی:                                                                                                                                                            
  نام و نام خانوادگی: جمال سعودی

  تحصیلات:
  دکترای مهندسی کشاورزی 

  عناوین شغلی: 
  1- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان
  2- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
  3- مدیریت مطالعات کاربردی شرکت کشت و صنعت دهخدا
  4- مشاور مدیریت عامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
  5- مدیریت طرح و برنامه شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی

  6- مدیریت تولید یکم شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی