بیوگرافی معاونت کشاورزی
مشخصات فردی:                                                                                                                                                              
نام و نام خانوادگی: جمال سعودی

تحصیلات:
دکترای مهندسی کشاورزی 

عناوین شغلی: 
1- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان
2- معاونت کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
3- مدیریت مطالعات کاربردی شرکت کشت و صنعت دهخدا
4-مشاور مدیریت عامل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
5-
مدیریت طرح و برنامه شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی
6-مدیریت تولید یکم شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی